اعضای علوم زیست پزشکی

ریحانه دعاچی
ایمونولوژی, بیوتکنولوژی
Hakimeh Rezaei Aghdam
علوم دارویی
زهرا رضایی
بیوتکنولوژی, زیست شناسی سلولی و مولکولی
خاطره خرسندی
زیست شناسی سلولی و مولکولی, نانوتکنولوژی
سمیه وندقانونی
نانوتکنولوژی
الهه مصدق
پلیمر, شیمی
فرزانه نیکفر
محیط زیست
دکتر رفعت رضاپور نصرآباد
آموزش, پرستاری و مامایی
مریم کشاورزی
کشاورزی و علوم زیستی
پاتریشیا خشایار
--
مروه رحمتی
بیوتکنولوژی, زیست شناسی سلولی و مولکولی
مریم کوشکی جهرمی
تربیت بدنی

صفحه‌ها