اعضای علوم کاربردی و مهندسی

معصومه حسن زاده
شیمی
فاطمه صفریان بحری
ریاضی
مرجان رجبي
فیزیک
بیتا آیتی
محیط زیست
محبوبه شیرانی
شیمی, محیط زیست
زهرا رنجبر
پلیمر, نانوتکنولوژی
مریم اکبرپور
مریم لاله چینی
شیمی
نگار قادری
کشاورزی و علوم زیستی
سمیه مجیدی
شیمی
مهرانگیز پیریایی
معماری
کامله آقاجانلو
مهندسی عمران

صفحه‌ها