اعضای علوم کاربردی و مهندسی

سمیه بهزاد
فیزیک
مژگان سادات عظیمی
محیط زیست
نرگس نقدیانی
فیزیک
لیلا کوکبی
مریم دهداب
شیمی
رقیه فرزادی
فیزیک, نانوتکنولوژی
عطیه سرکاری
فیزیک
آزاده اعظمی
فیزیک, نانوتکنولوژی
نعیمه پورصفا
آموزش, انرژی
سميه تكاسي
کشاورزی و علوم زیستی
بشارت حسین پور
آمار
نغمه مبرقعی دینان
محیط زیست

صفحه‌ها