رزومه مدیریت شبکه

Mahrouzadeh.t@gmail.com

Tel:09122078532

اطلاعات شخصی

نام: طيبه

نام خانوادگی: ماهروزاده 

تاريخ تولد :  1329        

محل تولد : تهران

سوابق آموزشی

كارشناسي : مشاوره و راهنمايي ، دانشگاه تهران، 1352

كارشناسي ارشد : فلسفه تعليم و تربيت ، دانشگاه تربيت مدرس،

دكتري : فلسفه تعليم و تربيت با گرايش برنامه ريزي درسي  (دانشگاه تربيت مدرس )

رتبه علمي : دانشيار

دستاوردها

 • ارائه طرح تأسیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاسيس آن
 • انتخاب كتاب « مباني فلسفي و اجتماعي سكولاريسم و مدرنيسم » ( به زبان عربي) به عنوان كتاب برگزيده سال ناشران عرب ، بيروت ، لبنان . سال 1386(2007)
 • پژوهشگر  منتخب دانشگاه الزهرا ، سال 87 – 1386
 • پژوهشگر برجسته در سالهاي  84-1383  ،85-1384  ،86- 1385  و  92  - 1391
 • تأسیس دبیرستان دخترانه فرهنگ  مخصوص علوم انسانی  برای اولین بار در ایران(1372) ، اداره 24 دبیرستان علوم انسانی در سراسر ايران و انتخاب دبیرستان دخترانه فرهنگ به عنوان یکی از چهار دبیرستان با مرتبه عالي (1382)

 

فعاليتهاي پژوهشي 

 • تحقیق موردی درباره مدارس تجربي و تحقيقات تربيتي در ژاپن  ( ژاپن ،1380) 
 • تحقیق موردی دبیرستان وابسته به دانشگاه کانازاوا درباره اجراي برنامه درسي تلفيقي در ژاپن (ژاپن ، كانازاوا ،1380 و 1384)
 • تحقیق موردی درباره بررسي نظام امتحانات در نظام آموزش عالي روسيه (مسكو،1381)    
 • تحقيق موردي در باره چگونگي اجراي برنامه درسي تلفيقي در مدرسة modern school، هند ، دهلي زمستان1383
 • تحقیق موردی درباره بررسي برنامه درسي تلفيقي در سازمان تربيتي ، فرهنگي ، علمي يونسكو ، ژنو،1387
 • تحقیق موردی درباره برنامه درسي تلفيقي در مغرب ، وزارت آموزش و پرورش ،  رباط ، مغرب،1385
 • تحقیق موردی درباره برنامه درسی تلفیقی در چین ، پکن ،1389

 

فعالیت های اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (از 1365)
 • مدیر گروه علوم تربیتی در دانشگاه الزهرا (از1370 تا 1374)
 • تأسیس مرکز تحقیقات دوره دکتری ( دانشگاه الزهرا، 1382)
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (1378 تا 1386)
 • مشاور وزیر علوم, تحقیقات و فناوری از سال 1384 تا 1392
 • رئیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

كتاب :

 •  فلسفه تربيتي كانت . 1379 ، چاپ دوم 1383 ، چاپ سوم 1390،  تهران : انتشارات سروش . كتاب برگزيده سال انتشارات سروش .ترجمه شده به زبان عربي . با عنوان"فلسفة کانت التربویة". انتشارات بين المللي الهادي ، بيروت، لبنان 1422هـ ق /2006 م .
 • العلمــانيه و العصرانيه( دراسه علي ضوء الاسس الفلسفيه و الاجتماعيه ) انتشارات بين المللي الهادي 1427هـ ق/ 2006 م. كتاب برگزيده سال ناشران عرب . تابستان 2007 .
 • مبانی فلسفي و اجتماعي سكولاريسم و مدرنيسم (چالش هایی در حوزه معرفت دینی). اخذ مجوز چاپ از انتشارات سمت.
 • آشنايي باجهان بيني اسلامي ( انسان شناسي ، معرفت شناسي ، هستي شناسي و ارزش شناسي )(آماده جاپ )
 • فلسفه و آراء تربیتی کانت
 • آموزش فلسفه به کودکان (P4C)
 • فلسفه مدرن و پست مدرن
 • “ The  models of Teaching “  تاليف جويس و ويل، آماده برای چاپ

 

مقالات چاپ شده در مجلات:

1- " مباني فلسفي آراء تربيتي كانت" .  مجله پژوهش در تعليم و تربيت شماره 7و8 . (علمي – پژوهشي ،  ISC). زمستان 76 و بهار 77

2- " تربيت ديني چرا و چگونه ". مجله پيوند .(مجله علمي )شماره 261 – 263 . تابستان 1380. 

3- " تربيت ديني ونقش آن در تربيت خانوادگي ".مجله اورنگ ، فصلنامه وزارت فرهنگ جمهوري تاجيكستان (علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ). دوشنبه ، تاجيكستان . شماره 3 .بهار 1384

4- " دين و ارزشها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نوكانتي " .مجله انديشه هاي نوين تربيتي . (علمي – پژوهشي ،  ISC)  شماره 1 . بهار 1384، 7-24.

5- " مهاجرت نخبگان و علل آن " ,مجله چشم انداز ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ,تيرو مرداد 1384، 40-46.

6- " دين ، معنويت و تربيت اخلاقي در خانواده ". مجله علم و دين (علمي ). مسكو . روسيه .شماره 10 .

7-"سنت ، مدرنيسم و توسعه " .مجله احياي فرهنگ ايراني در دنياي اسلاو( ايرانيكا) وابسته به آكادمي روسيه  با همكاري انستيتوي خاورشناسي فرهنگستانهاي علوم روسيه و تاجيكستان . مسكو ، روسيه . شماره 3و4 . 1385

8-التربيته و التعليم .( جهاني شدن و تعليم و تربيت ).  الجامعه ، ( (ISC مجله اتحاد، جماعات العالم الاسلامي ( آيسيسكو ) . رباط ، مغرب . 1385 علمي ـ فرهنگي و تربيتي

9-" Ethics, Religious Education and secularism "   (اخلاق ، تربيت ديني وسكولاريسم). Educational Research Journal of Iranian. شماره 1 تابستان 1385

10-" نقش آموزه هاي ديني در خشونت خانوادگي " . مجله تعلیم و تربیت اسلامی،(علمي – پژوهشي ،  ISC) شماره 3، سال اول،پائيز 1385

11-"طراحی برنامه درسی و ابعاد آن از دیدگاه آیزنر و زایس". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. (علمی –پژوهش، ISC ) ، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. دوره دوم شماره 24، تابستان و پاییز 1389، 79-103.

12- بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و نگرش به روش های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی ( مقطع راهنمایی) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. ( علمی –پژوهشی ، ISC ) ، دوره 6. شماره 3 .پاییز 1389، 67-94.

13- " تاثير روش اجتماع پژوهشي برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارتهاي شهروندي " ، انديشه هاي نوين تربيتي(علمي – پژوهشي ،  ISC). دوره 7 ، شمارة 3 ، پاييز 1390،2-3.

14- آموزش فلسفه به کودکان و جایگاه تفکر انتقادی،فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت نشریه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ،دوره دوم، شماره 27،زمستان و بهار 91-90(ISC

15- " مدرسه زندگي ،ماهيت و چگونگي تحقق آن " ، مجله انديشه هاي نوين تربيتي (علمي – پژوهشي ،  ISC). دوره 8 ، شمارة 1 ، بهار 1391، 147-170.

16- "ويژگيهاي استاد شايسته در آموزش عالي : ارائه يك الگو". فصلنامه ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انساني (ISC)  ، سال سوم ، شماره 7 ، 1391، 57-41.

17- " تاثير آموزش گفتگو محور بر تفكر انتقادي دانشجويان "، مجله آموزش عالي (علمي – پژوهشي ،  ISC)،سال چهارم ، شماره   15  ، 1391، 31-64.

18- "An analysis and comparison between educative perspective of Immanuel Kant and MortezaMotahari ".Journal of American science, 2013 ,  9 (6): 143-149.

19- "جهاني شدن و هويت يابي ديني نوجوانان " .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،  دوفصلنامه علمی – پژوهشی تعليم و تربیت اسلامی ، سال هشتم ، بهار و تابستان 1392، شماره  16، 139-162.

20- " گفتگو از جدل فلسفي تا عمل تربيتي " . مجله انديشه ورزي در معارف اسلامي و علوم تربيتي"، دوره ی 1 شماره ی1، 1392، 137-161.

21- " بررسی ماهیت تربیتی تفکر انتقادی از دیدگاه اسلام و پساساختارگرایی " مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی ،دوره ی 6 شماره ی 11،پاییز و زمستان1392 ، 45-66.

22- انسان کامل از دیدگاه ادیان ابراهیمی  و آئین های دینی (زرتشت، بودیزم و اوپانیشادها)،مجله اندیشه های دینی،دوره ی اول شماره 4،آوریل 2014(فروردین 1393)، هند : دهلی، 59-68.

23- مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه دردختران وابسته به مواد یا عضو خانواده های وابسته به مواد و دختران عادی. فصلنامه خانواده و پژوهش ، وزارت آموزش و پرورش . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – علمی –پژوهشی ISC دوره 1 ، شماره 22 ، تابستان 94، 55-71.

24-  تأثیر سبکهای تربیتی والدین برانجام اعمال عبادی فرزندان ، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی ،علمی – پژوهشی ISC  ، دوره 8 شماره 14 ، بهارو تابستان 1394، 9-30.

25- "بررسی تاثیر داستانهای گلستان سعدی بر پرورش قضاوت اخلاقی نوجوانان با استفاده از روش آموزش فلسفه به کودکان(P4C)"،فصلنامه آموزشی-پژوهشی- تحلیلی فلسفه و کودک،بنیاد حکمت اسلامی صدرا(نوبت چاپ و انتشار)28/10/94.

 

سمینار:

25- " دين و ارزشها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نوكانتي "  . همايش مباني نظري و روان سنجي مقياسهاي ديني . قم ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه . 1382

26- "  بررسي تاثير نگرش مذهبي برسازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني " . همايش مباني نظري و سنجش مقياسهاي  ديني . قم ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه . 1382

27-" سيماي انسان در جهان بيني ديني" . همايش دين در جهان معاصر . سالن همايشهاي بنياد ژاپن . ژاپن .138228-" عملكرد عاطفي ، تربيتي و اقتصادي خانواده از منظر اسلام"  . برنده جايزه . همايش سراسري زنان ،  مسائل فرهنگي ـ اجتماعي و جهاني سازي . 1383

28- "پلوراليزم ديني از منظر استاد مطهري " . همايش بين المللي  حكمت مطهر . صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . 1383

29- " فلسفه تربيتي كانت و مباني اخلاقي آن ". سمينار بين المللي كانت ، مطالعات انتقادي در فلسفه كانت .  به سفارش موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران . 1383

30- Ethics, Religious Education and Secularism”"، چهارمين نشست با شوراي  جهاني كليساها . ژنو ، سوئيس .1384 (چاپ در مجله) 

31-" انسان از ديدگاه سنت و مدرنيسم " ،  سمينار علم و دين ومفهوم حيات انسان و مباحث كاربردي . دانشگاه تهران ، مركز تحقیقات علوم پزشكي . 1384

32- " تاثير آموزه هاي ديني بر خشونتهاي خانوادگي " . سمينار بين المللي گفتگوي انديشمندن اسلام و مسيحي . سالن اجلاس سران 1384

33- " The importance of  religion  in  family education "  ،  سمينار مفهوم انسان در اديان اسلام ، مسيحيت ويهود . دانشگاه پستدام ، آلمان ،1384

34- "المعرفه بالنفس عند ابن سينا و ابن حزم " ، سمينار ابن حزم اندلسي . مركز آندلس شناسي دانشگاه فاس . فاس . مغرب. 1385

35-  "  التربيه والتعليم " ارائه مقاله در سمينار جهاني شدن و ائتلاف تمدنها .آيسسكو ، شفشاون ، مغرب . 1385 ( چاپ در مجله  الجامعه)

36- " علم و دين " . نخستين همايش بين المللي علم و دين ، مفهوم حيات ، انسان و سلامت . سالن اجلاس سران  .  1385

37- " بحران  جامعه مدرن و معنويت " . همايش بين المللي زنان ملسمان انديشمند . تهران ، سالن اجلاس سران ، 1386

38-" Perfect man in Islam , Zoroastrianism, Buddhism and Upanishads "   . گردهمايي منزلت انسان در اديان ابراهيمي . انستيتو تحقيقات بين المللي صلح ( PERIO)  . اسلو –نروژ، 1387

39- " مشاركت زنان در آموزش عالي " ،" سمينار  بانوي ايراني " رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران ، آتن ، يونان . 1387

40-  "جهانی شدن و هویت یابی جوانان" ، چهارمین نشست گفتگوی دینی اسلام و کلیسای حواریون  ارمنی، حوزه جاثلیقی سیلسسی ارامنه- آنطیلیاس، بیروت، بهار 1389

41- " جایگاه تربیت دینی در خانواده و آموزش معارف دینی"، همایش بین المللی "تنوع فرهنگی و همگرایی جهانی"، 1389

42- "آموزش فلسفه به كودكان و تفكر انتقادي " . فلسفه : نظرو عمل ، همايش بين المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه،1389

43-International Conference on Multiculturalism and Global community , 24- 26 July, 2010,-Tehran, Iran.

44- Sustainable Development and Necessity of Empowering women in Emergent sciences and Technologies ارائه شده در نشست علمي" زنان مسلمان در توسعه جوامع "، يونسكو ، پاريس ، شهريور 1390 ( 2011 )

45-"Higher Education of Women in Islamic countries(OIC) and situation of balance approach",International Scientific and practical conference Gender Aspect of social Modernization of the society ,Kazakhstan .Jenpy  university, 2011

46-"Higher Education of Women in Islamic Countries," Empowerment of women in the new era of Scientific and Technology in Muslim countries", Swiss Garden Residence, Kuala Lumpur(September 2011)

47- "مشاركت زنان در آموزش عالي ايران " همايش بين المللي نقش زنان مسلمان دانشمند در پيشبرد علوم و فناوري (12و13 دسامبر2012). 176-182، 28/10/94، برگزارکنندگان : شبكه زنان دانشمند جهان اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزاير 

48-« تأثير شيوه هاي فرزند پروري خانواده بر هويت يابي نوجوانان » ، سمينار مشترك چين و ايران : " نقش زنان در آموزش و تربيت خانواده و گسترش فرهنگ "، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران و بخش بين الملل فدراسيون زنان چين ، پكن ، 1392 ( 2013 )

 

ترجمه مقاله :

 "Kant” Prospects Quarterly  review of education, 87-88. Thinker on education. Vol2, UNESCO, 1999

 

دروسي كه تدريس شده :

 • روانشناسي تربيتي ( كارشناسي )
 • برنامه ريزي آموزشي متوسطه ( كارشناسي )
 • فلسفه تعليم و تربيت ( كارشناسي )
 • برنامه ريزي درسي ( كارشناسي ارشد )
 • نظريه هاي تربيتي و روشهاي تدريس ( كارشناسي ارشد )
 • مكاتب فلسفي و آراء تربيتي (كارشناسي ارشد)
 • آراء تربيتي مكتبهاي فلسفي (كارشناسي ارشد)
 • تعليم و تربيت اسلامي (كارشناسي ارشد )
 • تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
 • تاریخچه مكاتب روانشناسي ( دكتري)
 • انسان از ديدگاه اسلام ( دكتري)
 • روشهای تدریس  ( پست دکتری، بیمارستان مسیح دانشوری )
 • مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی ( دکتری )

 

فعاليتهاي فرهنگي ,  علمي و اجتماعي

 • مشاور وزیر در امور زنان
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه الزهرا
 • عضو کمسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی هیات ممیزه مرکزی
 • عضو کمسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه الزهرا
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا
 • عضو کمسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو شورای عالی آموزش و پرورش
 • عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مسوول کمیته " فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی" ، شورای تحول علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • نماینده وزارت علوم در کارگروه بازنگری و اصلاح رشته مطالعات زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان
 • عضویت در شورای راهبردی شبکه آموزش سیما
 • عضو شورای راهبردی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • عضو کمسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی آموزش و پرورش
 • عضو کمیته انتخاب اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه الزهرا
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی پژوهشکده زنان
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
 • دبیر علمی اجلاس تاسیسی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام
 • دبیر علمی سمینار " نقش زنان مسلمان در پیشبرد علم و فناوری " برگزار کننده : شبکه زنان دانشمند اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر
 • ناظر کتاب " زنان و آموزش عالی در کشورهای اسلامی " ، مولف : سید مریم حسینی گرگانی و سید جواد صالحی ، تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "
 • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان 1393
 • عضو کمیته فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی 1392
 • عضو کارگروه تعلیم و تربیت اسلامی 1391

 

عضويت  در هيئت تحريريه مجلات :

 • مجله پژوهش در تعليم و تربيت( علمي – پژوهشي ،ISC )از سال  1370 
 • مجله نوآوريهاي آموزشي ( علمي – پژوهشي ،ISC )از آغاز به كار مجله
 • مجله انديشه هاي نوين تربيتي ( علمي – پژوهشي ،ISC )از سال 1383
 • مجله پژوهش هاي تربيتي ، موسسه تحقيقات  تربيتي ، دانشگاه تربيت معلم ،(علمي – ترويجي )از سال1385
 • مجله تعليم و تربيت اسلامي (علمي – ترويجي )از سال 1386
 • مجله پيوند  ، سازمان انجمن اوليا و مربيات وزارت آموزش و پرورش از سال1386
 • مجله دوفصلنامه تعليم وتربيت اسلامي(علمي – پژوهشي ،ISC). قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1387
 • فصلنامه پژوهش­های تعلیم و تربیت اسلامی,(علمي – پژوهشي )  وزارت آموزش و پرورش, پژوهشکده تعلیم و تربیت  ،  (1388)
 • مجله فرهنگ و رسانه ( علمي – پژوهشي ،ISC ) پژوهشگاه علوم انساني از سال 1389

 

علایق پژوهشی

 • اموزش فلسفه به کودکان
 • برنامه درسی تلفیقی
 • انسان شناسی در ادیان ابراهیمی و آیین های هندی
 • فلسفه تربیتی کانت
 • فلسفه پست مدرن و تعلیم و تربیت
 • انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

تیرماه 1394