خدمات

زنان ، که بخش اصلی جامعه را تشکیل میدهند، به عنوان نیروهای انسانی بالقوه نقش مهمی پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایفا میکنند.بنابراین، توانمند سازی آنان و همکاری آنان در طبقات مختلف علم و فناوری برای تصمیم گیری و مدیریت جامعه به عنوان پیش زمینه های تکامل دائمی در نظر گرفته میشوند. در این زمینه آیسسکو با ایجاد شبکه بین المللی زنان دانشمند جهان اسلام و با افزایش توانایی های علمی و فرهنگی، کمک به کشورهای اسلامی در رسیدن به پیشرفت دائمی را هدف خود قرار داده است. شبکه زنان دانشمند جهان اسلام در چهارمین کنفرانس سران تحصیلات تکمیلی ( باکو، آذربایجان ۲۰۰۸) با هدف کاهش فاصله علمی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای با توسعه کمتر، و با تاکید ویژه بر پیشرفت وضعیت زنان در علم و فناوری با تاکید خاص آیسسکو، مورد تایید قرار گرفت.