دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران - تیر 96

چهارشنبه 1395/12/25

محورهاي همايش

مدیریت منابع آب
انتقال آب بین حوضه ای
تغییر اقلیم
سیلاب و خشکسالی
مدلسازی هیدرولوژيکي
هیدرولوژي شهری
مسائل محیط زيستی در هیدرولوژي
هيدروژئولوژي
هيدرلوژي برف
اقتصاد آب
آبخیزداری

برگزار كنندگان: انجمن هيدرولوژي ایران.
دانشگاه شهرکرد
مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 خرداد 1396
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 خرداد 1396
تاريخ برگزاري همايش: 20 تیر 1396

سايت همايش: www.iranhydrology.net
تلفن تماس دبيرخانه: 038-32324430
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: شهر کرد - دانشگاه شهرکرد
ایمیل: wrrc.sku@gmail.com