کارگاه (پیشرفته کوانتوم اسپرسو) ۱۹ اسفند 1395 در محل دبیرخانه شبکه زنان برگزار شد

void(0)

نرم افزار فیزیک کوانتوم variant: normal; font-weight: normal; برای کار در محیط لینوکس نوشته شده و دارای سه کد مجزای کامپیوتری FPMD ، PWscfو CPمیباشد که هر سهی آنها بر پایهی نظریهی تابعی چگالی کار میکنند و برای انجام محاسبات از امواج تخت به همراه شبه پتانسیل استفاده میکنند. همچنین این بسته ی نرم افزاری قابلیت محاسبه ی اکثر تقریبهای انرژی تبادلی- همبستگی مانند LSDA ، GGA، LDAو LDA+Uرا دارد که کارگاه آموزشی این بسته محاسباتی در تاریخ 19 اسفند ماه در محل دبیرخانه شبکه ی زنان دانشمند برگزار گردید