فراخوان مقاله دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی - شهریور 96

سه شنبه 1396/01/15

محورهاي همايش

مدل های رایانش کوانتومی

مترولوژی کوانتومی

فرآیندهای انتقال اطلاعات

درهم تنیدگی، معیارها و کاربردهای آن

ترمودینامیک کوانتومی

رایانش توپولوژیک

شبیه سازی سیستم های کوانتومی

همدوسی کوانتومی

برگزار كنندگان: دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود.
انجمن فیزیک ایران.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 خرداد 1396
تاريخ برگزاري همايش: اول و دوم شهریور 1396

سايت همايش: psi.ir/farsi.asp?page=qi96
تلفن تماس دبيرخانه: ۳۲۳۹۲۲۰۴ - ۰۲۳ داخلی ۲۶۵۱
آدرس دبيرخانه: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده فیزیک - گروه فیزیک بنیادی
محل برگزاري: شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
ایمیل: qic@shahroodut.ac.ir

رشته: